BIBLIOTECZNY WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Regulamin konkursu fotograficznego „ Z Książką na wakacjach”

Pokażcie jak i gdzie czytacie książki w wakacje! Sfotografuj się z książką w wakacyjnej scenerii!

I Organizatorem konkursu fotograficznego „Z książką na wakacjach” jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie.

II Cele konkursu:

 • Popularyzacja i promocja czytelnictwa, wzbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym.
 • Propagowanie sztuki fotograficznej.

II Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej jak, i gdzie mieszkańcy Miasta i Gminy Pilawa czytają książki w wakacje.

III Warunki uczestnictwa

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa
 • Każdy z uczestników może zgłosić jedną fotografię
 • Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest autorem/ autorką załączonych zdjęć; prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu.
 • Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów informacyjnych związanych z Konkursem oraz promocji Biblioteki,

IV Miejsce i termin składania prac

 • Wydrukowana fotografia powinna mieć format z nie mniejszy niż 15x21cm i nie większy niż 21cm x 29,7cm(A 4)
 • Praca powinna być podpisana: imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 1)
 • Zdjęcia należy dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie lub jej filii w : Gocławiu, Puznówce i Trąbkach w  terminie do 30 września 2019 roku,
 • Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
 • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 • Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 października 2019 roku na stronie internetowej mgokpilawa.pl oraz na facebookowym fanpejdżu biblioteki,
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.